Розклад / Schedule

Організація навчального процесу за змішаною системою
Organization of a learning process by a mixed system

Студенти, які мають можливість відвідувати очні заняття, об'єднуються в групу, з якою один з викладачів кафедри займається в приміщенні кафедри. Зі студентами, які не можуть відвідувати очні заняття, один або два інших викладачі займаються дистанційно на платформі Google Meet. Початок заняття в дистанційному режимі може бути перенесений за взаємною згодою студентів та викладачів. Обов'язковим при будь-якій формы навчання є виконання тестів з дисциплін, що вивчаються, в системі MOODLE.

With students, who have chosen an offline form of the lesson, one teacher will conduct lessons in the room of the department. With the students, who have chosen a remote form, the second teacher will conduct lessons remotely on the Google Meet platform. The start of the classroom can be postponed by mutual consent of students and teachers. It is mandatory for any form of training to perform tests in the MOODLE.

Посилання для підключення до заняття через Google Meet
Links for connecting to class in Google Meet

проф. Кобеляцький Ю.Ю./prof. Kobelyatskyy Yuriy - https://meet.google.com/xjr-nsng-bfj

проф. Царьов О.В. - https://meet.google.com/edj-snga-vmi

доц. Кріштафор А.А./assoc.prof. Krishtafor Artur - https://meet.google.com/eea-argu-pub

доц. Тютюнник А.Г./assoc.prof. Tyutyunnyk Andriy - https://meet.google.com/dqv-ynih-ufb

доц. Петрашенок Є.В. - https://meet.google.com/for-kqev-amk

проф. Дудукіна С.О./prof. Dudukina Svitlana - https://meet.google.com/ojc-egrs-dtr

V курс

група 8а

Лекції

16.09.2022

  1. Тема "Розширена підтримка життя при клінічній смерті (ІІ стадія СЛЦР). Особливі випадки клінічної смерті (діти, вагітні, люди похилого віку). ІТ постреанімаційної хвороби (ІІІ стадія СЛЦР)"

  2. Тема "Післяопераційні порушення діяльності дихальної системи і системного кровообігу. Респіраторна терапія ГДН. Інфузійно-трансфузійна, інотропна і вазотропна терапія порушень системного кровообігу. Інтенсивна терапія ТЕЛА"

  3. Тема "Шоки. Загальні питання ІТ шоків. Геморагічний та анафілактичний шоки. Сепсис, септичний шок"

  4. Тема "Гостре ураження нирок. СИндром тривалого стискання. Гострі отруєння. Методи детоксикації"

19.09.2022

  1. Тема "Коматозні стани"

23.09.2022

  1. Тема "Організація невідкладної допомоги в Україні"

  2. Тема "Невідкладна допомога на догоспітальному етапі"

Лекційний матеріал за всіма темами викладено у розділі "Методичні матеріали",
також там є посилання на учбові фільми за темами занять

Практичні заняття

5 група

прочаток о 9:00

19.09 - 22.09 - Анестезіологія та інтенсивна терапія

19.09.2022

Тема №1 "Розширена підтримка життя при клінічній смерті (ІІ стадія СЛЦР)"

Тема №2 "Гостра дихальна недостатність. Загальні питання інтенсивної терапії ГДН"

20.09.2022

Тема №3 "Гостра серцева недостатність. Шоки. Загальні питання ІТ гострої серцевої недостатності і шоків"

Тема №4 "Гострий інфаркт міокарда. Гострі порушення серцевого ритму. Тромбоемболія легеневої артерії. Сепсис"

21.09.2022

Тема №5 "Гостра ниркова та печінкова недостатність"

Тема №6 "Гострі неврологічні розлади. Коматозні стани. Діабетичні коми"

22.09.2022

Тема №7 "Гострі отруєння. Методи природної і штучної детоксикації"

Тема №8 "Профілактика та інтенсивна терапія післяопераційних ускладнень"

23.09 - 28.09 - Екстрена і невідкладна медична допомога

23.09.2022

Тема №1 "Організація лікувально-діагностичного процесу приймального відділення лікарні при надходженні хворого в критичному стані. Організація надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в лікарні при масовому надходженні постраждалих"

26.09.2022

Тема №2 "Особливості анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії при ургентних оперативних втручаннях"

27.09.2022

Тема №3 "Інфузійно-трансфузійна інтенсивна терапія та парентеральне харчування в післяопераційному періоді"

28.09.2022

Тема №4 "Політравма. Масивна кровотеча. Переохолодження"

заняття очні, викладач - доц. Кріштафор А.А.

group 412a

Lectures

The lecture material on all topics is set out in the "Methodical Materials" section,
there is also links to training films on the topics of lessons

Practical lessons

start at 9:00

20.09 - 26.09 - Anesthesiology and intensive care

20.09.2022

Topic №1 "Advanced life support in clinical death (ІІ stage CPR)"

21.09.2022

Topic №2 "Acute respiratory failure. General issues of the intensive care of ACF"

22.09.2022

Topic №3 "Acute heart failure. Shock. General issues of the intensive care of AHF and Shocks"

Topic №4 "Acute miocardial infarction. Acute impairment of heart rhythm. Pulmonary embolism. Sepsis"

23.09.2022

Topic №5 "Acute renal impairment. Acute liver failure"

Topic №6 "Acute neurological impairment. Coma. Diabetic comas"

26.09.2022

Topic №7 "Acute poisoning. Methods of natural and artificial detoxication"

Topic №8 "Profilactic and intensive care of the postoperative complications"

27.09 - 30.09 - Emergency and Urgent medical care

27.09.2022

Topic №1 "Organization of the medical and diagnostic process of the emergency department of the hospital when the patient is in critical condition. Organization of emergency and urgent medical care in hospital with mass casualty incident"

28.09.2022

Topic №2 "Features of anesthesiological support and intensive therapy for urgent surgery"

29.09.2022

Topic №3 "Infusion-transfusion therapy and parenteral nutrition in the postoperative period"

30.09.2022

Topic №4 "Polytrauma. Massive bleeding. Hypothermia"

Teachers

20.09.22-30.09.22 - assoc.prof. Andriy Tyutyunnyk - https://meet.google.com/dqv-ynih-ufb

VI курс

група 9

Практичні заняття

початок о 9:30

21.09 - 22.09 - Невідкладні стани

21.09.2022 - Тема №1 "Особливі випадки клінічної смерті (діти, вагітні, люди похилого віку)"

22.09.2022 - Тема №2 "Інтенсивна терапія постреанімаційної хвороби (III стадія СЛЦР)"

Заняття буде проходити в дистанціному режимі на платформі Google Meet
https://meet.google.com/xjr-nsng-bfj

Проводить заняття - зав. кафедрою, професор Юрій Юрійович Кобеляцький